Waar kun je werken in de zorg?

Bij Q-Talent ga je aan de slag met een project in de bedrijfsvoering van de zorg. ‘’Interessant, maar... waar is dat dan precies?’’, horen we je denken. Een vraag die wij maar al te goed begrijpen, want de zorg is nogal een breed begrip. In dit artikel vertellen we je daarom graag wat meer over hoe de zorg is opgebouwd en welke verschillende typen zorgorganisaties er bestaan. Zo kun jij je ook een beter beeld vormen van je aankomende werkplek! 

Care en cure

Binnen de zorg zijn veel verschillende zorgorganisaties die je grotendeels kunt opdelen in twee categorieën: cure en care. In de cure is de zorg gericht op genezing en vaak van korte duur. Bij care staat niet genezen voorop, maar verplegen en verzorgen. Dit is juist vaak van langere duur.

Welke zorg valt onder de cure?  

Binnen de cure heb je verschillen in mate van de zorg die geleverd wordt aan de patiënt. Het onderscheid hierin wordt gemaakt door een structuur met verschillende lijnen:

Nuldelijnszorg
Nuldelijnszorg vormt de basiszorg. Dit is zorg die er altijd is zonder dat iemand erom vraagt. Denk bijvoorbeeld aan een buurthuis of lokale wijkteams vanuit de gemeente of een landelijk onderzoek om te controleren op ziektes bij groepen mensen die daar een verhoogd risico op hebben. 

Eerstelijnszorg
Op het moment dat je een concrete zorgvraag hebt, zul je naar de eerstelijnszorg gaan. Dit zijn hulpverleners waar je zonder verwijzing naar toe kunt gaan, bijvoorbeeld de huisarts, tandarts of fysiotherapeut.  

Tweedelijnszorg
Via hulpverleners uit de eerstelijnszorg kun je doorverwezen worden naar een ziekenhuis, een zorgverlener voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Deze hulpverleners vallen onder tweedelijnszorg. Een arts die werkzaam is in een ziekenhuis kan je doorverwijzen naar een topklinisch ziekenhuis. Hier voeren ze naast basiszorg ook complexe zorg uit. Een groot verschil is dat hiervoor gespecialiseerde voorzieningen nodig zijn. Vaak werken deze ziekenhuizen samen met andere ziekenhuizen om wetenschappelijk onderzoek te doen. Deze vorm van zorg zit tussen de tweedelijnszorg en derdelijnszorg in. 

Derdelijnszorg 
Derdelijnszorg wordt gegeven in academische centra of gespecialiseerde kenniscentra of klinieken.

Welke zorg valt onder de care?

Binnen de care is het onderscheid gemaakt op basis van de soort zorg die een cliënt nodig heeft. Zo heb je de volgende zorgorganisaties:

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
Onder de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) valt de doelgroep die langdurige zorg nodig heeft, bijvoorbeeld ouderen. 

Gehandicaptenzorg
Onder de gehandicaptenzorg (GHZ) vallen mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. 

Jeugdzorg 
Een hele andere doelgroep is de jeugdzorg. Voor deze zorgverleners is het belangrijk dat jeugdigen op een veilige manier kunnen opgroeien. Deze zorginstellingen helpen de kinderen, jongeren en hun ouders om die veilige omgeving te creëren. 

Maatschappelijke opvang 
Maatschappelijke opvang (MO) kun je zowel onder de cure als care noemen. Opvang en begeleiding wordt geboden aan mensen en gezinnen die dak- of thuisloos zijn. De situatie waar zij in zitten is vaak ontstaan door meerdere problemen die elkaar beïnvloeden. Het bieden van opvang geeft rust in zo’n situatie waardoor ruimte ontstaat om te werken aan herstel. 

Beschermd wonen
Ook Beschermd wonen (BW) valt zowel onder de cure als care. Beschermd wonen is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische- of psychosociale problemen 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dit kan in de vorm van zelfstandig wonen met begeleiding op afstand of juist wonen in een instelling waar 24 uur per dag zorg aanwezig is.

Zoals je hebt gelezen verschillen zorginstellingen enorm in welke zorg ze leveren. Dit heeft ook invloed op de financiering van de zorg, de typen mensen die er werken en de ontwikkelingen die zich in een zorginstelling afspelen. Hier vertellen we je meer over in een volgende blog. 

Hi there!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in!